කර්මාන්තශාලා සංචාරය

නිෂ්පාදනය

production (1)
dav
dav
production (11)
production (7)
equipment (11)

උපකරණ

equipment (12)
equipment (2)
equipment (8)
equipment (6)
equipment (5)
equipment (10)

නැව්ගත

shipment
shippment (13)
shippment (14)
warehouse
shippment (16)
shippment (18)